Reglement en betalingsvoorwaarden training Z.T.C. Shot

Daar waar in dit reglement het woord training of les wordt gebruikt, betreft dit zowel tennis- als padeltraining, tenzij anders aangegeven.

 1. Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico. ZTC Shot en de trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van speler of speelster, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 2. De training bestaat uit een cyclus van een vooraf gedefinieerd aantal lessen. Bij het inschrijven voor de training staat op de website van Shot aangegeven hoeveel lessen het betreft. 
 3. Voor padel geldt:
  1. Het zomerseizoen loopt van april tot en met september. De exacte start- en einddata kunnen per kalenderjaar verschillen.
  2. Het winterseizoen loopt van oktober tot en met maart. De exacte start- en einddata kunnen per kalenderjaar verschillen.
 4. Voor tennis geldt:
  1. Het zomerseizoen loopt van april tot en met september.
  2. Het winterseizoen in de blaashal loopt van oktober tot en met maart.
 5. Er wordt geen les gegeven op zon- en feestdagen.
 6. De lestarieven staan op onze website vermeld.
 7. Een regulier lesuur bij tennis voor senioren en voor de Rode junioren (tennis) is 50 minuten, een half lesuur is 25 minuten. Voor Oranje, Groene en Gele junioren (tennis) is een regulier lesuur 60 minuten.
 8. Een regulier lesuur bij padel vóór 16.00 uur is 60 minuten en na 16.00 uur 50 minuten. Een half lesuur vóór 16.00 uur is 30 minuten en na 16.00 uur 25 minuten.
 9. Bij de start van een lesuur spelen de leerlingen in. De trainer kan dat moment gebruiken voor een korte sanitaire stop en/of om wat te eten.
 10. De tennislessen zullen op gravelbanen of matchclay en mogelijk in de blaashal worden gegeven.
 11. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers zal er niet altijd rekening gehouden kunnen worden met éénieders voorkeur.
 12. Mededelingen over de lessen zijn te vinden via de website/nieuwsbrief van ZTC Shot.
 13. Als een les niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er, indien mogelijk, voor een vervangende trainer worden gezorgd. Wanneer er geen vervanging mogelijk is, zal de les worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is zal een passende regeling worden getroffen.
 14. De eerste en derde les waarbij als gevolg van onwerkbaar weer (regen, sneeuw, storm) niet op de baan les kan worden gegeven zijn voor rekening van de leerling. De tweede en vierde tennisles waarbij als gevolg van onwerkbaar weer (regen, sneeuw, storm) niet op de baan les kan worden gegeven zijn voor rekening van de trainer. Dat betekent dat deze lessen ingehaald worden maar mocht de inhaalles dan weer niet doorgaan vanwege onwerkbaar weer, dan zal deze niet nogmaals ingehaald worden. Het is onwaarschijnlijk dat er meer dan vier lessen van een lescyclus niet gegeven kunnen worden, indien dit onverhoopt toch voorkomt dan komt de trainer in overleg met ZTC Shot met een passende regeling.
 15. In het geval van groepslessen wordt er geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van een leerling en de training wordt niet ingehaald. In overleg met de trainer kan er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.
 16. Privé-lessen worden alleen ingehaald mits er 24 uur van tevoren wordt afgebeld door de leerling. Inhalen vanwege afzegging door een leerling kan maximaal twee keer per lescyclus.
 17. Er wordt geen lesgeld terugbetaald als er door overmacht, zoals overheidsbeleid, geen training gegeven kan worden. Indien mogelijk zal een passende regeling getroffen worden.
 18. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
 19. De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met de groundsman/beheerder, of de banen bespeelbaar zijn.
 20. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene” groepen te trainen.
 21. Bij twijfel over doorgaan van de lessen dient de leerling zelf contact op te nemen met de eigen trainer. De verantwoordelijkheid hierover ligt dus bij de leerling.
 22. ZTC Shot behoudt zich het recht voor om trainingsgroepen bij de junioren vast te stellen tot een maximum van 8 personen, zonder overleg vooraf. Bij de senioren zullen de groepen uit 4 leerlingen bestaan. Wordt de groep kleiner dan 4 personen, dan zal er vooraf overleg plaatsvinden, tenzij de leerling zelf bij de inschrijving heeft aangegeven in een kleinere groep te willen lessen. Selectietraining voor senioren kan ook in grotere groepen plaatsvinden. Dit zal vooraf worden aangegeven. De kosten zullen evenredig naar tijd en groepsgrootte worden berekend.
 23. Voor junioren tot en met 17 jaar geldt dat indien er twee of meer keer per week wordt getraind er 50% korting op de tweede training van toepassing is. De voorwaarde voor het van toepassing zijn van deze korting is dat de leerling competitie bij Shot speelt en actief deelneemt aan toernooien. De hoofdtrainer bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor een tweede training met korting.
 24. Voor senioren geldt dat er op selectietraining mogelijk lagere tarieven van toepassing zijn. Dit wordt vooraf aangegeven.
 25. U ontvangt van de trainer van wie u, of uw zoon/dochter training heeft een factuur, uiterlijk twee weken na aanvang van een lescyclus. U heeft de mogelijkheid in 2 termijnen betalen. De tweede termijn dient voldaan te worden halverwege de lescyclus. Het aantal lessen waarvoor u betaalt en de betaaltermijnen staan op de factuur. Facturen worden via e-mail verstuurd en dienen uiterlijk binnen 8 dagen na het verstrijken van de betaaltermijn te worden voldaan.
 26. Bij wanbetaling heeft de vereniging het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van de leerling.
 27. De lessen worden gegeven volgens het lesdataschema dat wordt gecommuniceerd bij het inschrijfformulier. Eventuele veranderingen hierin zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de cursisten.
 28. Er kan alleen les gegeven worden aan leden van de vereniging (ZTC Shot) tenzij expliciet vooraf anders overeengekomen.
 29. Lessen voor leden van ZTC Shot worden verzorgd door daarvoor aangewezen trainers. Meer informatie over deze trainers kunt u vinden op de website.
 30. Voor informatie, opmerkingen, klachten en dergelijken kunt u een e-mail sturen naar [email protected] voor padel en naar [email protected] voor tennis.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 691 3178

Zeister Tennis & Padel Club Shot

Verlengde Slotlaan 117
3707 CE Zeist

KVK-nummer

40476052