Reglement en betalingsvoorwaarden training Z.T.& P.C. Shot

Daar waar in dit reglement het wordt training of les wordt gebruikt, betreft dit zowel tennis- als padeltraining, tenzij anders aangegeven.

 1. Het volgen van de trainingen gebeurt op eigen risico. ZT&PC Shot en de trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures, en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de training van speler of speelster, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

 2. De training bestaat uit een cyclus van een vooraf gedefinieerd aantal lessen. Bij het inschrijven voor de training staat op het inschrijfformulier aangegeven hoeveel lessen het betreft.

 3. Voor padel geldt:

  a) Het zomerseizoen loopt van april tot en met september. De exacte start- en einddata kunnen per kalenderjaar verschillen. Deze zomer lescyclus bestaat uit 18 weken. Als deze 18 weken niet kunnen worden gehaald vanwege feestdagen, dan worden deze trainingen op een andere gegeven of niet gegeven en betaalt de cursist voor minder weken trainingsgeld.

  b) Het winterseizoen loopt van oktober tot en met maart. 
 4. Voor tennis geldt:

  a) Het zomerseizoen loopt van april tot en met september. De exacte start- en einddata kunnen per kalenderjaar verschillen. Als deze 18 weken niet kunnen worden gehaald vanwege feestdagen, dan worden deze trainingen op een andere gegeven of niet gegeven en betaalt de cursist voor minder weken trainingsgeld.

  b) Het winterseizoen in de blaashal en op de winterharde matchclay banen loopt van oktober tot en met maart.

 5. Er wordt geen les gegeven op zon- en feestdagen.

 6. De lestarieven staan op het inschrijfformulier.

 7. Een regulier lesuur bij voor de Rode junioren (tennis) is 50 minuten, een half lesuur is 25 minuten. Voor Oranje, Groene en Gele junioren (tennis) en bij alle padeljeugdlessen is een regulier lesuur 60 minuten.

 8. Een regulier lesuur voor senioren bij tennis en padel is 60 minuten, een half lesuur is 30 minuten.

 9. Bij de start van een lesuur spelen de leerlingen in. De trainer kan dat moment gebruiken voor een korte sanitaire stop en/of om wat te eten.

 10. De tennislessen kunnen zowel op gravel, matchclay en mogelijk in de blaashal worden gegeven.

 11. In verband met beschikbaarheid van banen en trainers kan er niet altijd rekening gehouden worden met éénieders voorkeur.

 12. Mededelingen over de lessen zijn te vinden via de website/nieuwsbrief van ZT&PC Shot dan wel via de trainers via individuele groepsappen.

 13. Als een les niet door kan gaan door ziekte of verhindering van de trainer zal er, indien mogelijk, voor een vervangende trainer worden gezorgd. Wanneer er geen vervanging mogelijk is, zal de les worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is zal een passende regeling worden getroffen.

 14. De eerste en derde tennis- en padelles waarbij als gevolg van onwerkbaar weer (regen, sneeuw, storm) niet op de baan les kan worden gegeven zijn voor rekening van de leerling. De tweede en vierde tennis- en padelles waarbij als gevolg van onwerkbaar weer (regen, sneeuw, storm) niet op de baan les kan worden gegeven zijn voor rekening van de trainer. Dat betekent dat deze lessen ingehaald worden maar mocht de inhaalles dan weer niet doorgaan vanwege onwerkbaar weer, dan zal deze niet nogmaals ingehaald worden. Het is onwaarschijnlijk dat er meer dan vier lessen van een lescyclus niet gegeven kunnen worden, indien dit onverhoopt toch voorkomt dan komt de trainer in overleg met ZT&PC Shot met een passende regeling.

 15. In het geval van groepslessen wordt er geen lesgeld terugbetaald bij ziekte of verhindering van een leerling en de training wordt niet ingehaald. In overleg met de trainer kan er eventueel voor een vervanger worden gezorgd.

 16. Privé-lessen worden alleen ingehaald mits er 24 uur van tevoren wordt afgebeld door de leerling. Inhalen vanwege afzegging door een leerling kan maximaal twee keer per lescyclus.

 17. Er wordt geen lesgeld terugbetaald als er door overmacht, zoals overheidsbeleid, geen training gegeven kan worden. Indien mogelijk zal een passende regeling getroffen worden.

 18. Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.

 19. De trainers beoordelen, indien nodig in overleg met degroundsman/beheerder, of de banen bespeelbaar zijn.

 20. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in gelijkgestemde “homogene” groepen te trainen.

 21. Bij twijfel over doorgaan van de lessen dient de leerling zelf contact op te nemen met de eigen trainer. De verantwoordelijkheid hierover ligt dus bij de leerling.

 22. ZT&PC Shot behoudt zich het recht voor om trainingsgroepen bij de junioren vast te stellen tot een maximum van 8 personen, zonder overleg vooraf. Bij de senioren zullen de groepen uit 4 leerlingen bestaan. Wordt de groep kleiner dan 4 personen, dan zal er vooraf overleg plaatsvinden, tenzij de leerling zelf bij de inschrijving heeft aangegeven in een kleinere groep te willen lessen. Selectietraining voor senioren kan ook in grotere groepen plaatsvinden. Dit zal vooraf worden aangegeven. De kosten zullen evenredig naar tijd en groepsgrootte worden berekend.

 23. Alle jeugd (t/m 17 jaar) krijgt voor zowel tennis als padel een korting van 15% op de seniorentarieven. Voor junioren t/m 17 jaar die zijn geselecteerd voor de jeugdselectie geldt dat de tweede training tegen 40% korting en de derde training tegen 30% korting gegeven zal worden. De hoofdtrainer bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor een tweede en derde training met korting.

 24. Voor senioren geldt dat er op selectietraining mogelijk lagere tarieven van toepassing zijn. Dit wordt vooraf aangegeven.

 25. U ontvangt van de trainer van wie u, of uw zoon/dochter training heeft een factuur, uiterlijk twee weken na aanvang van een lescyclus. U heeft de mogelijkheid in 2 termijnen betalen. De tweede termijn dient voldaan te worden halverwege de lescyclus. Het aantal lessen waarvoor u betaalt en de betaaltermijnen staan op de factuur. Facturen worden via e-mail verstuurd en dienen uiterlijk binnen 8 dagen na het verstrijken van de betaaltermijn te worden voldaan.

 26. Bij wanbetaling heeft de vereniging het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van de leerling.

 27. De lessen worden gegeven volgens het lesdataschema dat wordt gecommuniceerd bij het inschrijfformulier. Eventuele veranderingen hierin zullen tijdig worden gecommuniceerd aan de cursisten.

 28. Er kan alleen les gegeven worden aan leden van de vereniging (ZT&PC Shot) tenzij expliciet vooraf anders overeengekomen is.

 29. Lessen voor leden van ZT&PC Shot worden verzorgd door daarvoor aangewezen trainers. Meer informatie over deze trainers kunt u vinden op de website.

 30. Voor informatie, opmerkingen, klachten en dergelijken kunt u een e-mail sturen naar [email protected]