Huishoudelijk reglement

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN
Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en reglementen, aan de besluiten van de algemene vergadering, van het bestuur en van de commissies en aan de aanwijzingen van degenen die door of vanwege de ledenvergadering of het bestuur in een functie zijn benoemd.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan een ter plaatse geldend baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, van de technische staf, van de groundsman, van de Technische Commissie, en/of van andere commissies die door het bestuur zijn ingesteld, zoals een Park Commissie.

Artikel 2.

De leden zijn verplicht adresveranderingen, inclusief wijziging van een eventueel e-mail adres, ten spoedigste aan de secretaris op te geven.

Artikel 3.

De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur kan besluiten de tijdige betaling van contributie en/of een door het bestuur gewenste wijze van betaling (zoals door middel van automatische incasso) te belonen door middel van een korting of andere voordelen.

Leden van verdienste benoemd vóór 1-1-2000 worden vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.

Gezinsleden en oud leden hebben voorrang, in volgorde van aanmelding, bij het aanvragen van het lidmaatschap van Z.T.C. Shot. Oud leden zijn bij het opnieuw lid worden van de vereniging vrijgesteld van het betalen van entreegeld.

Artikel 4.

De leden zijn tevens verplicht eventuele trainingsgelden en afkoopbedragen en boetes ten aanzien van de verplichte bardienst vóór de door het bestuur daartoe vastgestelde datum te voldoen.

Het bestuur is bevoegd bij te late betaling (van welke aard ook) de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede de volledige kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

Artikel 5.

De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat leden van de vereniging verplicht zullen zijn een of meerdere bardiensten per jaar te verrichten, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid deze verplichting af te kopen. De Algemene Ledenvergadering kan de hoogte bepalen van de boete bij niet nakoming van deze verplichting.

Leden die hun bardienst hebben afgekocht worden verondersteld dit in het vervolg ook te zullen doen. Zij zullen niet meer worden ingeroosterd voor een bardienst, tenzij zij zelf vóór sluiting van de inschrijving voor de bardienst aangeven voor hun bardienst ingeroosterd te willen worden. Zij ontvangen een factuur voor het afkoopbedrag.

Artikel 6.

De leden, voor zover niet geschorst, hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, financiële commissie en T.C.-vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn en deel te nemen aan de sportbeoefening;

Daarnaast kunnen alle leden aan het bestuur voorstellen doen; de velden en gebouwen te betreden en de materialen te gebruiken op de uren en op de wijze door of namens het bestuur aangewezen.

VERGADERINGEN
Artikel 7.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Het bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus een van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich voor het betreffende voorstel verklaren.

Artikel 8.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid (waaronder begrepen een e-mail bericht aan het laatst bekende e-mail adres van het betreffende bestuurslid), tenminste zeven dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.

Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 9.

Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 10.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede alle zaken die de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. (Statuten art. 12 lid 2 13)

Artikel 11.

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens (in redelijkheid) behandeld ieder mondeling door een lid gedurende de vergadering ingebracht onderwerp, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

COMMISSIES
Artikel 12.

De Algemene Ledenvergadering kan, op voordracht van het bestuur, één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur conform artikel 10 lid 5 der Statuten ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies – met uitzondering van de financiële commissie – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan door het bestuur van hun taken worden ontheven en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 13.

De financiële commissie, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 14.

Door de Algemene Ledenvergadering wordt, voor de duur van één jaar, een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.). De T.C. is verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid inzake wedstrijdtennis, competitie-aangelegenheden, selectiejeugd en al datgene wat daarmede in de ruimste zin samenhangt.

BESLUITVORMING
Artikel 15.

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegengestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 16.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Bij een schriftelijke stemming wordt door de voorzitter uit de aanwezigen een uit drie gewone leden bestaande stemcommissie benoemd. Deze stemcommissie is belast met het uitreiken van de stembriefjes en het vaststellen van de uitslag van de stemming, welke aan de voorzitter wordt medegedeeld.

Artikel 17.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

Door de Algemene Ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

BESTUUR
Artikel 18.

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. leder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar tenzij zij gedurende een aaneengesloten periode van twaalf jaren lid van het bestuur zijn geweest. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Artikel 19.

In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 20.

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR
Artikel 21.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

  1. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde leden;
  2. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
  3. Van de onder 1. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

SLOTBEPALING
Artikel 22.

Indien op grond van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement mededelingen aan alle leden moeten worden gedaan of leden moeten worden uitgenodigd voor vergaderingen of anderszins, dan wordt het bestuur geacht aan haar verplichting te hebben voldaan na mededeling of uitnodiging aan de laatstbekende e-mail-adressen van de leden en publicatie van de mededeling cq de uitnodiging op de website van de vereniging, mits de voor de mededeling of uitnodigingen in Statuten of Huishoudelijk Reglement gehanteerde termijnen zijn gerespecteerd.

Alle leden kunnen een exemplaar van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement downloaden van de website van de vereniging. Op verzoek van een lid zal de secretaris van de vereniging één exemplaar aan het huisadres van dit lid toezenden.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 13 februari 2006.