1 jaar TopShot: resultaten, uitdagingen en vooruitblik

28 januari 2024


Inleiding en achtergrond
In 2022 is er binnen onze vereniging een TopShot-programma gestart om Shotteams weer op hoger niveau te laten tennissen en padellen. In de rijke historie van onze vereniging hebben Shotleden op vaker op hoog niveau gespeeld. Het is echter in het recente verleden niet gelukt om dat te continueren. Daar zijn wij als Shot niet uniek in. Bij meer verenigingen is het zoeken naar de juiste balans tussen topsport en recreatief spelen een uitdaging. Hierbij spelen meerdere thema’s een rol, zoals de omvang van de top (altijd veel kleiner dan de recreatieve basis), de financiën (topsport vergt investeringen en kost veelal geld), verdeling van (bestuurlijke) aandacht en communicatie. 

Gezien onze historie, omvang en potentie onder onze jeugd- en seniorspelers is in 2022 het initiatief genomen om TopShot binnen onze vereniging op de kaart te zetten. Onze eigen toptrainers padel gaven het inzicht dat TopShot ook voor tennis weer mogelijk was door het aantrekken van een toptrainer tennis. Uiteindelijk is dit eind 2022 gelukt. Hiermee zijn we in staat om een vereniging te zijn voor iedereen en passend binnen onze visie:
“Shot is een bloeiende, actieve en gezellige vereniging met betrokken leden, waar jong en oud op een uniek groen park op het door hen gewenste niveau kunnen tennissen en padellen. Samen zijn wij Shot!”
Shot is een vereniging met een sterke recreatieve basis. Wij zijn en blijven een vereniging voor families, vrienden en kennissen, waarbij gezelligheid een zeer belangrijk cultuurkenmerk is. Daarnaast is er binnen onze vereniging ook behoefte om op hoger niveau te spelen en dat willen we met TopShot en het nieuwe jeugdbeleidsplan faciliteren. 

Wij willen als bestuur transparant zijn over het TopShot-programma en hieronder uiteenzetten hoe we hier in 2023 vorm en inhoud aan hebben gegeven, wat de resultaten zijn, welke uitdagingen we nog hebben en wat de next steps zijn voor 2024 en 2025.

Begin 2023
Wij hebben op de ALV van februari 2023 het doel, achtergrond en de opzet van het TopShot-programma uiteengezet. Uiteindelijk doel is om zowel voor tennis als padel te komen tot een piramidale opbouw van teams in de verschillende sterkteklassen van de competitie. 

De achtergrond daarbij is dat wij elke doelgroep willen kunnen binden en boeien binnen Shot en ook perspectief willen bieden aan de ambitieuze spelers. Er wordt veel geïnvesteerd in de jeugd en het is jammer om te zien dat goede spelers in de afgelopen jaren dan vaak de club verlaten. We willen goede jeugd zodanig uitdagen dat ze zich blijven ontwikkelen en behouden blijven voor de club. En we willen jeugd en senioren in algemene zin inspireren en stimuleren. Wij vinden dat dit bij de club past, indien voldaan wordt aan aantal voorwaarden.

Die voorwaarden hebben wij op de ALV gepresenteerd:

 • TopShot is uiteindelijk bedoeld voor Shotters;
 • clubgevoel is cruciaal (dus topspelers doen mee aan of organiseren activiteiten zoals clinics, toernooien, trainingen, etc.);
 • goede balans in baancapaciteit (top versus recreatief);
 • financieel grotendeels extern gefinancierd (sponsors, crowdfunding).

Wij hebben op de ALV aangegeven dat het niet realistisch is dat dit allemaal in 1-2 jaar gerealiseerd kan worden en ook aanloop vergt. Daarom hebben wij aangegeven dat sprake is van een meerjarenprogramma (circa 3 jaar) waarbij jaarlijks door het bestuur wordt gemonitord en bijgestuurd op de gestelde randvoorwaarden.

Financieel is € 10.000,- gereserveerd in de begroting als bijdrage vanuit de vereniging voor TopShot, hetgeen ook door de ALV is geaccordeerd. Verder is aangegeven dat er een financieel risico is als de geprognosticeerde externe middelen niet worden gerealiseerd. Dit is door het bestuur en de ALV beoordeeld als beheersbaar.

Resultaten en evaluatie door bestuur in 2023
In 2023 is onder meer het volgende gedaan en bereikt:

 • Training gefaciliteerd met de toptrainers tennis en padel voor:
  • Tennis 3 teams 1ste en 2de klasse
  • Padel 1 x eredivisie, 1 x dames en 1 x jeugd
 • Resultaten competitie:
  • Tennis Team 1: tweede plaats (kans op promotie)\
  • Tennis Team 2: handhaving
  • Tennis Team 3: kampioen, promotie
  • Padel Team 1: tweede plaats
  • Padel Team 2: degradatie
  • Padel Team Dames: competitie uiteindelijk niet doorgegaan
  • Padel Jeugd: handhaving

Wij hebben het TopShotbeleid na de zomer als bestuur geëvalueerd op basis van input van de tijdelijke TC TopShot en de coördinator TopShot. 

De bereikte resultaten van de teams zijn zeer positief. Vooral de tennisteams hebben gestreden om de bovenste plekken en zich sterk geprofileerd. Ten aanzien van padel zijn de resultaten wat wisselend. Een mooie tweede plaats, een degradatie, handhaving en een competitie die op het laatste moment is afgeblazen. 

Kijkend naar de vier randvoorwaarden hebben we na de zomer geconcludeerd dat er nog stappen gezet moeten worden om de aansluiting naar onze eigen opgeleide jeugdspelers te maken. Maar dat is ook logisch aangezien dit het eerste jaar van het programma betreft. Positief was dat wij zien en horen dat onze eigen jeugd interesse toont om te komen kijken naar competitiewedstrijden van de TopShotteams. Het clubgevoel bij de TopShot-spelers is deels gerealiseerd, maar kan ook verbeterd worden.

Het is in de praktijk lastig gebleken om spelers te verplichten om deel te nemen aan clubactiviteiten. Maar dat is wel een belangrijk punt voor ons en draagt ook bij aan de verdere integratie van TopShot binnen onze vereniging. Dit betreft dus een belangrijk aandachtspunt voor het vervolg. Ten aanzien van de baancapaciteit  is bij potentiële knelpunten in onderling overleg altijd gezocht naar een passende oplossing. De baancapaciteit (met name op de zondagen) moeten we wel nauwlettend in de gaten houden. Op financieel gebied hebben we geconcludeerd dat er nog een forse uitdaging is om de benodigde externe middelen te realiseren. De gewenste externe financiering is slechts deels gerealiseerd. Op de aanstaande ALV zullen de financiële aspecten meer in detail worden toegelicht.

Verder hebben we geconstateerd dat de communicatie rondom TopShot nog aanmerkelijk kan (en moet) worden verbeterd. Bijvoorbeeld door de actievere inzet van social media, het aankondigen van mooie wedstrijden, wedstrijdverslagen en spelersprofielen.

Wij hebben op basis van bovenstaande conclusies uit de evaluatie als bestuur in het najaar besloten om TopShot te continueren, maar wel met een aantal aanscherpingen, ook om de financiële consequenties te beheersen:

 • minder betaalde teams (max. twee betaalde teams tennis en twee betaalde teams padel);
 • een grotere nadruk op de verbinding van TopShotspelers met Shot;
 • baancapaciteit voor recreatieve tennisteams (vooral op de zondag) moet gehandhaafd blijven, desnoods spelen TopShotteams meer uit of elders;
 • intensievere communicatie (in nauw overleg met de communicatie commissie);
 • er dient een nieuw jeugdbeleid te worden geformuleerd waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van onze breedtesport, maar waarin ook wordt beschreven op welke wijze onze jeugd de aansluiting met onze topteams kan realiseren;
 • een opgave om in 2023 nog aanvullende sponsoring te organiseren door middel van een TopShot (veiling)avond, nieuwe substantiële sponsoren en/of crowdfunding.

De eerste punten hadden vooral betrekking op (voorbereidingen voor) het nieuwe seizoen (2024) en zijn daarin meegenomen. Het laatste punt was nodig om de kosten voor TopShot in 2023 te dekken. Hiertoe zijn meerdere initiatieven ontplooid, maar helaas is het niet gelukt om dat in de laatste maanden van 2023 te realiseren (behoudens enkele kleinere extra sponsoren). We constateren dat hier voor 2024 de grootste uitdaging ligt. Er moeten meer substantiële externe inkomsten worden gerealiseerd om aan de geformuleerde voorwaarden van het TopShot programma te kunnen voldoen.

Vooruitblik 2024 en 2025

Jeugdbeleidsplan
Begin 2024 zal het nieuwe jeugdbeleid voor Shot worden vastgesteld. Dat is de afgelopen periode door een groep enthousiaste leden ontwikkeld in nauw overleg met diverse gremia binnen onze vereniging waardoor het een breed gedragen plan is. Op de aanstaande ALV zullen wij de belangrijkste elementen van dat plan toelichten. Het plan voorziet primair in een goede algemene ontwikkeling van onze breedte jeugdspelers en biedt al onze jeugdspelers kansen om te spelen op het niveau dat bij hem/haar past. Voor spelers die zich willen doorontwikkelen bieden we extra (trainings)mogelijkheden. Daar bovenop creëren we randvoorwaarden om de aansluiting van de prestatieve jeugd met het TopShot programma te realiseren. 

Tennis
Voor 2024 zetten we in op vier tennisteams, de huidige drie teams plus een nieuw team in de tweede klasse waarin onder andere de door Shot zelf opgeleide topspelers Wouter van Hilligersberg en Rien Alderliesten zullen spelen. Dit zien wij als een mooi eerste resultaat van het TopShot programma. Wij hebben daarbij de afspraak gemaakt dat maximaal twee van deze vier teams  subsidie van de vereniging krijgen voor training en competitie. 

Verder hebben we afspraken gemaakt voor 2025, waarbij wij er van uit gaan dat er maximaal één team in elke klasse speelt, wat betekent dat we zeker afscheid nemen van één van de huidige topteams. Dit is vroegtijdig gecommuniceerd met de spelers en betekent ook dat spelers doorgeselecteerd worden. Bij dit laatste speelt niet alleen speelsterkte een rol maar ook de binding welke een speler met Shot wil/kan hebben en wat hij/zij daarin wil/kan bijdragen. In 2025 zal daarnaast naar verwachting (bij voortvarende ontwikkeling van het team) het eerste huidige Shot jeugdteam instromen bij de senioren (3de of 4de klasse). Daarmee realiseren wij op tennisgebied één van onze doelen, namelijk het hebben van tennisteams in de verschillende sterkteklassen (het zogenoemde ‘trappetje’) zodat teams en spelers goed op elkaar aansluiten en elkaar kunnen motiveren en stimuleren. Vanuit dat perspectief heeft handhaving van het huidige tweede klasse team prioriteit.

Padel
Voor padel willen we in 2024 maximaal twee padelteams faciliteren op topniveau (subsidie voor training en competitie). De gesprekken hierover lopen nog en de komende weken maken we hieromtrent keuzes. De aansluiting met de jeugd is op padelgebied nog een aandachtspunt. Wij zijn met een groep enthousiaste leden bezig met de ontwikkeling van een jeugdbeleidsplan padel. Dat zal de komende weken worden afgerond en vastgesteld. De KNLTB is bezig met de ontwikkeling van een jeugdcompetitie. Wij zijn, als grote vereniging, hierover met ze in gesprek. Tot die tijd zullen we veel tijd en effort steken in het ontwikkelen van onze eigen jeugd, onder andere door het organiseren van veel activiteiten en door samen te werken met omliggende verenigingen. 

Communicatie en financiën
Zoals bij de evaluatie aangegeven zal de focus in 2024 (en 2025) ook liggen op de communicatie en de financiën. Hieromtrent zullen concrete stappen gezet worden om TopShot meer bekendheid te geven onder de leden en om externe middelen binnen te halen ter dekking van de kosten.  Dat laatste punt betreft een uitdaging, maar is volgens ons wel realistisch. Er zullen verschillende initiatieven worden ondernomen om de extra middelen te genereren. Als bestuur zullen wij dit strak monitoren zodat, indien nodig, tijdig bijgestuurd kan worden in het TopShot programma.

Afrondend
Al met al vinden we dat er een mooie start is gemaakt met het TopShot programma. We kijken als bestuur met optimisme naar 2024 en 2025, waar wij als bestuur uiteraard ook de balans met alle belangen voor onze vereniging in de gaten houden. Wij zien kansen om de gestelde sportieve doelen in de komende jaren te bereiken, maar houden daarbij de gestelde randvoorwaarden goed in het oog. Zoals eerder aangegeven zijn de financiële randvoorwaarden het meest uitdagend. Doordat in 2024, sinds een paar jaar, de functie van voorzitter TC weer in het bestuur is vertegenwoordigd en we als bestuur weer op sterkte zijn, geeft ons het vertrouwen om goed te kunnen sturen op de gestelde doelen en randvoorwaarden.

Wij gaan er vanuit met bovenstaande toelichting transparant inzicht te hebben gegeven in de stand van zaken en afwegingen die zijn gemaakt omtrent TopShot. Op de aanstaande ALV zullen we bovenstaande nog kort toelichten. Indien jullie vooraf vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben, kunnen jullie mij hiervoor contacten.

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Rin-Sjoerd

Samen zijn wij Shot!

Nieuwscategorieën