logo


Statuten

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Zeister Tennisclub “SHOT” en is opgericht op tweeëntwintig september negentienhonderd dertig.

ZETEL
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Zeist.

DOEL
Artikel 3.
1. De vereniging heeft als doel het bevorderen van sport in het algemeen en van de tennissport in het bijzonder.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

 1. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
  b. het beschikbaar stellen, het tot stand brengen en onderhouden van de daartoe bestemde accommodatie;
  c. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen: KNLTB);
  d. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden.
  e. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging ten dienste staan;
  f. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.

LEDEN
Artikel 4.
1. De vereniging kent:

 1. seniorleden;
  b. ereleden;
  c. leden van verdienste;
  d. juniorleden;
  e. ondersteunende leden.
 2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die, op voorstel van het bestuur, tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee /derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.

  4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

  5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

  6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd en geen bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4 dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING
Artikel 5.
1 . Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden in overeenstemming met door de algemene vergadering vastgestelde richtlijnen.

3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee /derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen kunnen geen lid van de vereniging zijn.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:

 1. door het overlijden van het lid;
  b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
  c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer bij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer bij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

  4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

  5. Een lid is niet bevoegd door onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

  6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst conform artikel 7.

  7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

  8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, e en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING
Artikel 7.
1 . Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen uitsluitend daar over deel te nemen.
3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE
Artikel 8.
1. De senior en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.

2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toetredende leden ondersteunende leden daaronder niet begrepen een entreegeld moeten betalen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld te verlenen.

4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior en juniorleden betalen ereleden en leden van verdienste de KNLTB- contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.

BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden , waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die het dagelijks bestuur vormen.

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior en ereleden, – alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.

5. De algemene vergadering kan e en bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt of wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

9. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter te samen met de secretaris, de voorzitter te samen met de penningmeester dan wel de secretaris te samen met de penningmeester.

2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:

 1. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken en andere registergoederen;
  b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot
 3. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen;
  b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden;
  d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend;
  e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  f. het aangaan van dadingen;
  g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.

5. Het bestuur kan uit de senior, junior, ereleden en/of leden van verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11.
1 . Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van tenminste twee personen die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging – en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich, in overleg met het bestuur, door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere financiële commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten dan wel het Huishoudelijk Reglement aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 1 1, lid 3 komen ondermeer aan de orde:

 1. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
  b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 1 1, lid 3;
  c. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 1 1,lid 3;
  d. het verslag door de financiële commissie;
  e. het verlenen van decharge aan het bestuur voor het over het jaar gevoerde beleid;
  f. de benoeming van de financiële commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  g. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
  h. voorstellen van de zijde van het bestuur;
  i. de begroting van het volgende verenigingsjaar;
  j. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
  k. de verkiezing van de andere bestuursleden;
  l. de verkiezing van commissies;
  m. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden zoals nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement;
  n. wat verder ter tafel komt.
 2. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden of, indien dit aantal kleiner is, van een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een /tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.BIJEENROEPING
  Artikel 13.
  1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur behoudens toepassing van artikel 12 lid 4 tweede volzin. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.

  2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld zoals voorgeschreven bij Huishoudelijk Reglement, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

  TOEGANG EN STEMRECHT
  Artikel 14.
  1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben – met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 – geschorste leden.

  2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

  3. leder senior en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.

  4. leder ter vergadering aanwezig lid mag bij schriftelijke volmacht voor ten hoogste één ander lid stem uitbrengen.

  VOORZITTERSCHAP NOTULEN
  Artikel 15.
  1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

  2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken.

  BESLUITVORMING
  Artikel 16.
  1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

  2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien – de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, – een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

  3. Een algemene vergadering kan slechts dán geldige besluiten nemen indien tenminste twintig stemgerechtigde leden dan wel, zo dit minder is, een /tiende van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig is; is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen eenentwintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

  4. Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen. De wijze van stemmen wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement.

  5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

  6. Wanneer meerdere kandidaten voor dezelfde vacature gesteld zijn en bij de eerste stemming geen der kandidaten de volstrekte meerderheid op zich verenigt, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien hierbij de stemmen staken beslist het lot.

  7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

  8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

  WIJZIGING STATUTEN
  Artikel 17.
  1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is vermeld. Het bestuur moet een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde tekst woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, gedurende tenminste vijf dagen voor de vergadering, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

  2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee /derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee /derde van het aantal leden aanwezig is dan wel is vertegenwoordigd. Is niet twee /derde van de leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee /derde van de uitgebrachte stemmen.

  3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

 3. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en:
  b. van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

VERVREEMDING ONROERENDE ZAKEN /ONTBINDING FUSIE
Artikel 18.
1. Tot vervreemding van onroerende zaken dan wel tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door een speciaal hiertoe bijeengeroepen algemene ledenvergadering, waarbij tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en met meerderheid van tenminste twee /derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

2. Is op deze ledenvergadering het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig, dan dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vijf weken na genoemde eerste vergadering, waarin tot vervreemding van onroerende zaken dan wel tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten, mits tenminste een /tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig is, met een meerderheid van tenminste drie /vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. Op deze ledenvergadering wordt vastgesteld op welke voorwaarden de vervreemding van onroerende zaken, dan wel op welke wijze de liquidatie zal geschieden en welke bestemming aan een eventueel batig saldo na liquidatie zal worden gegeven.

4. Deze bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel der vereniging en in ieder geval in overeenstemming te zijn met een algemeen maatschappelijk doel. Het eventueel batig saldo mag mitsdien niet in economische zin ten goede komen aan natuurlijke personen dan wel aan rechtspersonen die een bedrijf uitoefenen.

5. Het bovenstaande is voor wat betreft besluitvorming enquorum eveneens van toepassing op een besluit tot samengaan met (een) andere vereniging(en).Onder samengaan wordt verstaan een zodanige regeling met(een) andere vereniging(en),waardoor het ledental van de Zeister Tennisclub “Shot” wordt vergroot, dan wel de leden van de Zeister Tennisclub “Shot” (tevens) lid dienen te worden van een andere vereniging.

6. In afwijking van het in artikel 17 bepaalde, kan dit artikel slechts worden gewijzigd, wanneer vier /vijfde van het aantal stemgerechtigde in Nederland woonachtige leden van de vereniging zich vóór deze wijziging verklaren, hetzij in een ledenvergadering, hetzij buiten vergadering door een schriftelijke verklaring aan het bestuur.

7. Het bepaalde in artikel 17 lid 1 is van overeenkomstige toepassing op de in dit artikel genoemde algemene ledenvergadering.

HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.

2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met Statuten.

De comparant is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

De comparant verklaart van de inhoud der akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
Ondertekend door de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door mij, Mr Justine Johanne Arianne Marie Tielemans- Buisman, kandidaat notaris, als waarnemer van Mr Kees Hendrikus Josef Flink, notaris te Utrecht.
Utrecht, 28 februari 2000.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Rechten en verplichtingen der leden

Artikel 1.

De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en reglementen, aan de besluiten van de algemene vergadering, van het bestuur en van de commissies en aan de aanwijzingen van degenen die door of vanwege de ledenvergadering of het bestuur in een functie zijn benoemd.

De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan een ter plaatse geldend baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur, van de technische staf, van de groundsman, van de Technische Commissie, en/of van andere commissies die door het bestuur zijn ingesteld, zoals een Park Commissie.

Artikel 2.

De leden zijn verplicht adresveranderingen, inclusief wijziging van een eventueel e-mail adres, ten spoedigste aan de secretaris op te geven.

Artikel 3.

De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar. Het bestuur kan besluiten de tijdige betaling van contributie en/of een door het bestuur gewenste wijze van betaling (zoals door middel van automatische incasso) te belonen door middel van een korting of andere voordelen.

Leden van verdienste benoemd vóór 1-1-2000 worden vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.

Gezinsleden en oud leden hebben voorrang, in volgorde van aanmelding, bij het aanvragen van het lidmaatschap van ZTC Shot. Oud leden zijn bij het opnieuw lid worden van de vereniging vrijgesteld van het betalen van entreegeld.

Artikel 4.

De leden zijn tevens verplicht eventuele trainingsgelden en afkoopbedragen en boetes ten aanzien van de verplichte bardienst vóór de door het bestuur daartoe vastgestelde datum te voldoen.

Het bestuur is bevoegd bij te late betaling (van welke aard ook) de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede de volledige kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

Artikel 5.

De Algemene Ledenvergadering kan besluiten dat leden van de vereniging verplicht zullen zijn een of meerdere bardiensten per jaar te verrichten, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid deze verplichting af te kopen. De Algemene Ledenvergadering kan de hoogte bepalen van de boete bij niet nakoming van deze verplichting.

Leden die hun bardienst hebben afgekocht worden verondersteld dit in het vervolg ook te zullen doen. Zij zullen niet meer worden ingeroosterd voor een bardienst, tenzij zij zelf vóór sluiting van de inschrijving voor de bardienst aangeven voor hun bardienst ingeroosterd te willen worden. Zij ontvangen een factuur voor het afkoopbedrag.

Artikel 6.

De leden, voor zover niet geschorst, hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, financiële commissie en T.C.-vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn en deel te nemen aan de sportbeoefening;

Daarnaast kunnen alle leden aan het bestuur voorstellen doen; de velden en gebouwen te betreden en de materialen te gebruiken op de uren en op de wijze door of namens het bestuur aangewezen.

Vergaderingen

Artikel 7.

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Het bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus een van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich voor het betreffende voorstel verklaren.

Artikel 8.

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid (waaronder begrepen een e-mail bericht aan het laatst bekende e-mail adres van het betreffende bestuurslid), tenminste zeven dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd.

Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 9.

Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste.

Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 10.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste zeven dagen vóór verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede alle zaken die de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen. (Statuten art. 12 lid 2m)

Artikel 11.

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens (in redelijkheid) behandeld ieder mondeling door een lid gedurende de vergadering ingebracht onderwerp, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene Ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 12.

De Algemene Ledenvergadering kan, op voordracht van het bestuur, één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur conform artikel 10 lid 5 der Statuten ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.

De commissies – met uitzondering van de financiële commissie – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan door het bestuur van hun taken worden ontheven en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 13.

De financiële commissie, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

Artikel 14.

Door de Algemene Ledenvergadering wordt, voor de duur van één jaar, een technische commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.). De T.C. is verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid inzake wedstrijdtennis, competitie-aangelegenheden, selectiejeugd en al datgene wat daarmede in de ruimste zin samenhangt.

Besluitvorming

Artikel 15.

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegengestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 16.

Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Bij een schriftelijke stemming wordt door de voorzitter uit de aanwezigen een uit drie gewone leden bestaande stemcommissie benoemd. Deze stemcommissie is belast met het uitreiken van de stembriefjes en het vaststellen van de uitslag van de stemming, welke aan de voorzitter wordt medegedeeld.

Artikel 17.

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.

Door de Algemene Ledenvergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld.

Bestuur

Artikel 18.

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. leder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.

De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar tenzij zij gedurende een aaneengesloten periode van twaalf jaren lid van het bestuur zijn geweest. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.

Artikel 19.

In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Ledenvergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 20.

Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Verplichtingen van het bestuur

Artikel 21.

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. namen en adressen van de in artikel 4 der Statuten bedoelde leden;

b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

Slotbepalingen

Artikel 22.

Indien op grond van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement mededelingen aan alle leden moeten worden gedaan of leden moeten worden uitgenodigd voor vergaderingen of anderszins, dan wordt het bestuur geacht aan haar verplichting te hebben voldaan na mededeling of uitnodiging aan de laatstbekende e-mail-adressen van de leden en publicatie van de mededeling cq de uitnodiging op de website van de vereniging, mits de voor de mededeling of uitnodigingen in Statuten of Huishoudelijk Reglement gehanteerde termijnen zijn gerespecteerd.

Alle leden kunnen een exemplaar van de Statuten en van dit Huishoudelijk Reglement downloaden van de website van de vereniging. Op verzoek van een lid zal de secretaris van de vereniging één exemplaar aan het huisadres van dit lid toezenden.

Artikel 23.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 13 februari 2006