logo


Clubvan100
Wat is de Club van 100?

De Club van 100 bestaat sinds 2010 en is voor leden en fans (niet-leden) van tennisvereniging Z.T.C. Shot die onze vereniging een warm hart toedragen en op deze manier daaraan uiting kunnen geven. De Club van 100 investeert in extra faciliteiten voor jong en oud, in en om het clubhuis en die het vertoeven op Shot voor iedereen zichtbaar beter maken. Voorbeelden uit de afgelopen jaren:

  • Kinderspeelhoek clubhuis
  • Mobiele Tri-tennis muurtjes
  • Tweezijdig bespeelbare oefenmuur
  • Spelersbankjes banen
  • Scoreborden banen

 

In 2017 is/wordt o.a. geïnvesteerd in:

  • Prullenbakken park
  • Narrowcasting systeem

 

De bijdrage aan de Club van 100 bedraagt jaarlijks € 100,- per lid of fan en wordt via een automatische incasso geïncasseerd of gefactureerd aan zakelijke leden. Leden van de Club van 100 worden vermeld op het “Club van 100-bord” in het clubhuis.

 

Wat is haar formele status?

De Club van 100 is een initiatief van de Sponsorcommissie van Z.T.C. Shot en wordt sinds medio 2015 bestuurd door twee leden uit de sponsorcommissie:

 

Hiermee wordt voldaan aan het oorspronkelijke criterium dat in het bestuur van de Club van 100 minstens één lid van de Sponsorcommissie is opgenomen. Gegeven dat in de Sponsorcommissie ook een bestuurslid van Z.T.C. Shot zitting neemt, worden zodoende relevante gremia in afdoende mate geïnvolveerd en/of geïnformeerd.

 

Ledenadministratie

Leden dienen middels een getekend toestemmingsformulier (zie bijlage) éénmalig hun lidmaatschap te bekrachtigen en dit formulier in te leveren bij het bestuur van de Club van 100. Deelname is voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email, uiterlijk per 1 november.

De ledenadministratie en de jaarlijkse incasso van de bijdrage ad € 100,-  wordt verzorgd door Annet Abeen die daartoe een eigen bankrekening van de Club van 100 beheert.

 

Bestedingen

Leden van de Club van 100 kunnen suggesties doen voor een bestedingsdoel en worden in de gelegenheid gesteld in te stemmen met de aanwending van gelden. Bestedingsdoelen worden ieder jaar opnieuw door het bestuur van de Club van 100 geselecteerd en ter goedkeuring voorgelegd aan de Sponsorcommissie.

Ter uitbetaling worden bijbehorende facturen, geaccordeerd door minstens één van de bestuursleden van de Club van 100, aangeleverd aan de Penningmeester van Shot.

 

Belastingvoordeel

De Club van 100 faciliteert schenken aan Shot met belastingvoordeel op basis van een zogenaamde periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze leg je vast in een schenkingsovereenkomst en je geeft een betalingsvolmacht af:

1. Shot Betalingsvolmacht Periodieke Gift Cv100
2. Shot Overeenkomst Periodieke Gift Cv100

Vul de formulieren in volgens de bijgeleverde toelichting en stuur deze rechtsgeldig ondertekend naar J.A.M. (Jos) van der Meer, penningmeester Zeister Tennisvereniging “Shot”, Verlengde Slotlaan 117, 3707 CE Zeist. Of stuur een scankopie via e-mail naar penningmeester@shotzeist.nl

Omdat je een deel van je gift aan Shot terugkrijgt van de Belastingdienst, kun je meer geld overhouden van je jaarlijkse schenking, of ervoor kiezen om een groter bedrag te schenken zonder dat het je meer kost.

Een toelichting op de mogelijkheden om meer of minder dan euro 100,- per jaar te schenken met belastingvoordeel, als ook de benodigde formulieren daarvoor tref aan op ‘Schenken aan Z.T.C. Shot‘.

Lid worden?

Draag je SHOT ook een warm hart toe en wil je lid worden van de Club van 100? Meld je dan via SHOT Club van 100 aanmeldformulier aan.